ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ

0
134

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ