ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦੁਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦਾਖਲ

0
189

ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦੁਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦਾਖਲ