ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਵਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

0
151

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਵਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ