ਪਹਿਲਾ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁੱਤ ਨੇ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਰੋਪ

0
188

ਪਹਿਲਾ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁੱਤ ਨੇ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਰੋਪ