ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰ ਡੋਜ ਕਾਰਨ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ

0
184

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰ ਡੋਜ ਕਾਰਨ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ