ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਹਸਪਤਾਲ

0
196

ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਹਸਪਤਾਲ