ਡੀ.ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਰਾ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਤੀ ਗਯੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

0
191

ਡੀ.ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਰਾ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਤੀ ਗਯੀ ਜਾਣਕਾਰੀ