ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ

0
73

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ