ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਸੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਓਹੀ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ.. !

0
217

ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਸੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਓਹੀ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ.. !