ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਪੁਲਿਸ

0
125

ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਪੁਲਿਸ