ਉਜੜਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ

0
183

ਉਜੜਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ