ਇਸ 18 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੋੜੇ ਦੋ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ

0
98

ਇਸ 18 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੋੜੇ ਦੋ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ