ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਟਿਡ ਚ ਆ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਡਾਕਟਰ !

0
318

ਸਿਵਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਟਿਡ ਚ ਆ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਡਾਕਟਰ !